مقایسه خصوصیات پرواری سه گروه وزنی گوسفند توده بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقایسه روشهای مختلف جفتگیری و تواتر زایمان و اثرات آن در بره‌دهی گوسفند مغانی
بررسی و تهیه واکسن سالمونلا گالینارم با سویه زنده در ایران ( طرح مشترک با موسسه رازی )
ادامه طرح شناسایی و اصلاح نژاد مرغان بومی ایران ( -مرحله اصلاح نژاد )
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاینهای اصیل پروژه تحقیقاتی شماره 4 و 5
طرح تولید آمیخته‌های تجارتی ( گوشتی و تخمگذار ) از طریق ایجاد و نگهداری بانک ژن طیور با لاینهای اصیل پروژه تحقیقاتی شماره 2 و 3
بررسی و پژوهش در علل دژنره‌زاسیون مرغان وارداتی در نحوه جلوگیری از کاهش پتانسیل ژنتیکی آنها ( تولید لاینهای اصیل ) شامل 5 پروژه
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

مقایسه خصوصیات پرواری سه گروه وزنی گوسفند توده بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد
سه توده گوسفند در هستان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد که عبارتند از لک قشقایی، بهمئی و عربی .


گیاهان عسل‌خیز و تاثیر آن در کمیت و کیفیت عسل
به منظور بررسی صفات پرواری گوسفند توده بهمئی جهت تعیین وزن مناسب و اقتصادی پروار و ارزیابی صفات تعداد 36 راس بره نر توده بهمئی در سه گروه وزنی ‏‎A=20-25‎‏، ‏‎B=25-30‎‏ و ‏‎C=30-35‎‏ کیلوگرم و سن تقریبی 4 تا 8 ماهگی خریداری و بصورت 3 گروه 12 راسی تقریبا همسن گروهمبندی گردیده اند .


تحقیق در بعضی مسایل عملی زنبورداری
مدت آزمایش 132 روز که 20 روز اول مرحله عادت پذیری بود .


بررسی وضع موجود در دامداری و دامپروری کشور
بره ها هر 28 روز یکبار بصورت انفرادی توزین شدند .


تهیه ضوابط و مشخصات فنی عمومی ساختمانهای پرورش گاو شیری و تهیه نقشه‌های تیپ اج رایی
در پایان آزمایش از هر گروه وزنی به تصادف 3 راس کشتار گردید .


طرح بررسی امکان چگونگی استفاده از خوشه‌های خشک انگو در تغذیه بره‌های پرواری
مدل آماری طرح به صورت کاملا تصادفی اجرا گردید .


بررسی راندمان پشم گوسفند غرب و شمال غرب ایران
میانگین اضافه وزن روزانه بره ها گروههای ‏‎B,A‎‏ و ‏‎C‎‏ به ترتیب 161/0، 176/0 و 188/0 کیلوگرم بود که تفاوت گروه ‏‎A‎‏ با گروه ‏‎C‎‏ معنی دار بود (‏‎P<0/05‎‏) % اضافه وزن گروههای ‏‎B,A‎‏ و ‏‎C‎‏ به ترتیب 80، 71 و 64 که در هر سه گروه دارای اختلاف معنی دار بود (‏‎P<0/01‎‏) ضریب تبدیل غذایی گروههای ‏‎B,A‎‏ و ‏‎C‎‏ به ترتیب 55/6، 5/7 و 37/8 کیلوگرم ماده خشک به ازای یک کیلوگرم اضافه وزن بود .


بررسی کیفیت پشم گوسفندان بلوچی اصلاح شده ایستگاه عباس‌آباد در مقایسه با سایر گوسفندان بلوچی
بازده لاشه بره ها به ترتیب 27/48، 23/47 و 84/51 % بود .


بررسی مقایسه‌ای خصوصیات پشم گوسفندان زل و دالاق
گوشت لخم بدون هستخوان به وزن کل لاشه به ترتیب 9/27، 75/27 و 35/31 % بود .
66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews