بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه در عملکرد واحدهای پرواربندی گوسفندان استان کهگیلویه و بویراحمد


بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه در عملکرد واحدهای پرواربندی گوسفندان استان کهگیلویه و بویراحمد
این طرح در دو فاز اجرا گردیده فاز اول : بررسی وضعیت موجود پرواربندی گوسفندان هستان فاز دوم بررسی امکان بهبود مدیریت تغذیه پرواربندی : در فاز اول این طرح از تعداد 223 واحد که دارای موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری داشته اند تعداد 58 واحد بصورت فعال و نیمه فعال وجود داشته این تعداد 70 % بواسطه حمایت شرکت پشتیبانی و امور دام فعالیت داشته اند 45 درص پرواربندان از نظر عملکرد تولید و بازده اقتصادی واحد متضرر شده اند مابقی از سود چندانی برخوردار نبوده اند از نظر نوع خوراک مصرفی دام اکثرا از علوفه یونجه، جاشیر، کاه و دانه جو هستفاده می کردند .


بررسی کیفیت پشم گوسفندان بلوچی اصلاح شده ایستگاه عباس‌آباد در مقایسه با سایر گوسفندان بلوچی
از نظر تحصیلات 7/1 % مدیران واحد دیپلم به بالا بوده اند .


بررسی مقایسه‌ای خصوصیات پشم گوسفندان زل و دالاق
میانگین سن مدیران 5 + 4/39 سال بوده هست .


بررسی وضعیت سازگاری تولید و عملکرد بزهای سانن در شرایط محیط پرورش استان تهران
در تنظیم خوراک واحد از کارشناس و متخصص دامپروری هستفاده نشده هست .


طرح شناسایی نژاد گاوهای بومی ایران ( بررسی مقدماتی شناسایی گاوهای گلپایگانی )
میانگین و انحراف معیار افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در هستان به ترتیب 05/0 + 142/0 و 46/2 + 82/9 کیلوگرم بوده هست .


طرح شناسایی گاوهای بومی ایران مرحله اول ( بررسی مقدماتی شناسایی نژاد گاومیش ها ی خوزستان )
میانگین % تلفات برای شهرستانهای یاسوج، دهدشت و گچساران به ترتیب 38/8 + 07/12 ، 8/1 + 5/5 و 5/1 + 5/5 بوده هست .


شناسایی نژاد گوسفند شال


بررسی استفاده از کود بستر طیور گوشتی در تغذیه گوسفند


72 out of 100 based on 27 user ratings 902 reviews