تعیین تیپ گیاهی، دوره گلدهی وجذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در منطقه خوانساراستان اصفهان


تعیین تیپ گیاهی، دوره گلدهی وجذابیت گیاهان مورد استفاده زنبور عسل در منطقه خوانساراستان اصفهان
بدلیل تاخیر در ابلاغ طرح و مطبق بودن عملیات اصلی طرح مذکور با شرائط فصلی و محیطی امکان انجام قسمت عمده عملیات پیش بینی شده در طرح در شش ماه اخیر میسر نبوده و ذیلا موارددر صورت گرفته از وقت ابلاغ تا کنون ارائه می گردد.


محاسبه ضرایب نسبی و اقتصادی مهم برای تشکیل ایندکس در مورد صفات ژنتیکی اقتصادی در جوجه‌های خط گوشتی
1- تهیه نقشه های توپوگرافی یک پنجاه هزارم و یک دویست وپنجاه هزارم مناطق اجرای طرح 2- ادامه عملیات تیپ بندی گیاهان و چک کردن محدوده تیپ های گیاهی در منطقه با توجه به نقشه های شناخت پوشش گیاهی موجود 3- پیاده کردن اطلاعات تیپ های گیاهی منطقه بر روی نقشه های یک پنجاه هزارم و یک دویست و پنجاه هزارم مناطق اجرای طرح 4- فراهم نمودن مقدمات اجرای عملیات پیش بینی شده برای سال آتی( تهیه وسائل و مواد لازم جهت اجرای طرح) -اطلاعات مربوط به تیپ های غالب گیاهی موجود در مناطق و مرز تیپ های گیاهی و محدوده تیپ ها بر روی نقشه های یک پنجاه هزارم مناطق اجرای طرح پیاده گردیده هست.


بررسی مقاومت دفاعی توده زنبورهای مازندرانی در مقابله با کنه واروآ
تشخیص تعدادی از تیپ های غالب گیاهی مورد هستفاده زنبوران عسل و مرز تیپ هاو محدوده تیپ ها در مدت مذکور صورت گرفته هست بعنوان مثال تیپ های غالب مورد توجه زنبور عسل در منطقه خوانسار شامل (‏‎Astragalus-Cousinia-Cousinia cylindracea,Agossypinus,Parrowianus‎‏)که این تیپ از منطقه دامنه شروع شده و تا شهر خوانسار و فریدن ادامه می یابد.


مقایسه صفات ژنتیکی اقتصادی در هیبریدهای گوشتی موجود در ایران
در منطقه دالانکوه وگلستانکوه خوانسار و روستاهای اطراف، تیپ غالب ‏‎Astragalus- Cousinia cylindracea adscendens‎‏ ودر کل منطقه خوانسار ‏‎Astragalus- hohenakeri‎‏ بطور پراکنده و در بعضی مناطق بصورت تیپ وجود دارد.


بررسی وجود بیماری آکاریوزه توسط کنه آکاراپیس وودی در زنبورهای عسل مناطق کرانه دریای خزر در ایران
همچنین تیپ های غالب ‏‎Astragalus- Centaureas- Astragalus- Noaea‎‏ و ...


پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی در وزن زنده گوسفند نژاد ماکویی
درسایر مناطق خوانسار وجود دارند که گاها توسط گونه هایی مانند ‏‎Artemisia spp,Phlomis spp.


استفاده از فضولات در تغذیه دام
Scariola orientalis‎‏ و...


افزایش جوش‌شیرین در جیره غذایی مرغ در فصل تابستان و تاثیر آن در جلوگیری از لمبه شدن تخم‌مرغ
قطع می شوند.


استفاده از پروتئین Saccharomyces cerevieae به عنوان مکمل پروتئینی در تغذیه جوجه‌های گوشتی78 out of 100 based on 33 user ratings 1058 reviews