تدوین جداول ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور

بررسی اثرات استفاده از نعناع در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی بر روی عملکرد و کاهش درصد تلفات
بررسی اثرات اولین سن جفتگیری بر روی خصوصیات تولید بزهای سانن ایرانی
بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف پروتئین گیاهی بجای پروتئین حیوانی بر روی عملکرد مرغان تخمگذار
بررسی اثرات سطوح متفاوت ویتامین C در سه نوع جیره غلیظ و رقیق و معمولی تغذیه شده به جوجه‌های گوشتی در معرض استرس گرمایی
بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر روی پروار بره‌های گوسفند بهمنی
بررسی اثر افزودن کاه گندم و یونجه خشک در ارزش غذایی سیلوی ذرت در جیره پرواری بره‌های نر بلوچی
How do I efficiently filter computed values within a Python list comprehension?
Is there a difference between `==` and `is` in Python?
Concurrent Access to RRD (RRDTool)
Running subversion under apache and mod_python
Run Pylons controller as separate app?
Which is more preferable to use in Python: lambda functions or nested functions ('def')?
Display number with leading zeros
Python Library Path
Should you always favor xrange() over range()?
How can I closely achieve ?: from C++/C# in Python?

تدوین جداول ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خوراکهای دام و طیور
اطلاعات مربوط به اونالیز خوراکهای دام و طیور که قبلا وارد کامپیوتر شده بود دسته بندی ، اونالیز و اطلاعات اون در جداول مربوط وارد شد .


بررسی اثر اوره و فسفات آمونیوم بر خواص سیلوی ذرت علوفه‌ای
اطلاعات مربوطه ارزش غذایی ( قابلیت هضم ، تجزیه پذیری و .....


بررسی اثر جایگزینی مکمل پروتئین تک یاخته‌ای پروتک به جای پروتئین پودر ماهی در جیره طیور گوشتی
) که قبلا در طرحها و پایان نامه ها انجام شده بود و بسته بندی و جمع آوری شد.


بررسی اثر زمانهای مختلف از شیرگیری بر رشد گوساله‌ها و عملکرد واحدهای گاوداری در منطقه گلپایگان
نتایج نشان داد که بین اطلاعات بدست آمده از بدینوسیله با اطلاعات مندرج در جداول هستاندارد ‏‎ ARS, NRC)‎‏ و ....


بررسی اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر گاومیش آذربایجان
) تفاوت وجود دارد .


بررسی اثر سطوح انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر گاومیش خوزستان


بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر روی افزایش وزن و خصوصیات لاشه بره‌های مهربانی همدان


54 out of 100 based on 19 user ratings 194 reviews

بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد و کاه غنی شده بر خصوصیات مختلف پشم گوسفند ورامینی
بررسی اثر سیلوهای چندمنظوره در حفظ کیفیت مواد دانه‌ای و ارزشیابی اقتصادی آنها
بررسی اثر فرمالدئید بر پایداری پروتئین یونجه و شبدر برسیم سیلو شده
بررسی احتمال وجود کنه Tropilaelaps clareae delfinede در زنبورستانهای شرق ایران
بررسی ارتباط بین مواد معدنی و ظرافت کرک بزهای کرکی رائینی در مناطق ایلی استان
بررسی ارزش غذایی گونه‌های آتریپلکس (لنتی فرمیس و کانسنس ) در گوسفند ، بز و شتر
بررسی ارزش غذایی گیاهان علوفه‌ای منطقه گلپایگان در مراحل مختلف رشد از طریق تعیین قابلیت هضم به طریق Nylon bag invivo
بررسی ارزش غذایی گیاهان مرتعی استان سمنان (فاز 1 تعیین ترکیب شیمیایی)
How many bytes per element are there in a Python list (tuple)?
Python: SWIG vs ctypes
Python web development - with or without a framework
What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python?
How do you manage your custom modules?
Key Presses in Python
Python language API
How do you make Python / PostgreSQL faster?
How can I perform a HEAD request with the mechanize library?
How can I read the RGB value of a given pixel in Python?
*