تعیین اثر آغوز بر روی فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه گوساله


تعیین اثر آغوز بر روی فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه گوساله
در این آزمایش اثرات مصرف مقادیر مختلف آغوز در هفته اول تولد بر فعالیت غدد تیروئید و فوق کلیه بررسی شد .


بررسی استفاده از سطوح مختلف پروتئین در جیره آغازین گوساله‌های شیری منطقه گلپایگان
تعداد 18 راس گوساله در سه گروه 1، 2 و 3 ‏‎(n=6)‎‏ تقسیم شدند.


بررسی افزودن تفاله خشک چغندر ملاس‌دار به سیلوی ذرت و اثر آن در تغذیه گاو شیرده
به گوساله های گروه 2 دوبار در روز و به مدت سه روز اغوز داده شد در حالیکه گوسالههای گروه 1 فقط یکبار آغوز به عنوان اولیه وعده غذایی دریافت کردند و به حیوانات گروه 3 فقط جانشین شیر داده شد .


بررسی امکان استفاده از سطوح مختلف اوره در پروار شترهای یک کوهانه (پروژه دو)
در روزهای 2، 1 و 7 آزمایش ، غلظت کورتیزول ‏‎T3, T4‎‏ و گلوکز پلاسما اندازه گیری شد .


بررسی امکان استفاده از ضایعات پسته سیلو شده در تغذیه گاوهای شیری
غلظت کورتیزول پلاسما سپس غذا روز اول تا هفتم در هر سه گروه روند کاهشی نشان داد اما در روز دوم و هفتم ، غلظت کورتیزول پلاسما سپس غذا در گروه 3 علیرغم کاهش نسبت به روز اول، نسبت به گروه دیگر بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد ‏‎(P<0/05)‎‏ .


بررسی امکان استفاده از ضایعات خرما در پرواربندی شتر
غلظت پلاسمایی ‏‎T4‎‏ و ‏‎T3‎‏ در طول هفته اول سپس تولد ، د رهر سه گروه سیر نزولی نشان داد ولی این کاهش در گروه 3 بیشتر بود .


بررسی امکان انتقال رویان اسبچه خزر (کاسپین) به روش غیرجراحی
غلظت گلوکز پلاسما سپس غذا در گروه های 1 و 2 در روز دوم و هفتم افزایش نشان داد و این افزایش نسبت به گروه 3 ، بخصوص در گروه 2 ، بیشتر بود ‏‎(P<0/01)‎‏.


بررسی امکان تولید زنبور پاکتی در خوزستان و بررسی موفقیت آن در استان تهران


بررسی امکان رقیق‌سازی و انجماد اسپرم شتر یک کوهانه


72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews