اثر اوره در پرواربندی گوسفند

بررسی اثر آنتروتوکسمی بر روی ترشحات و ترکیب صفرا در گوسفند و بز
بررسی سرواپیدمیولوژی لپیوسپیروز در دام‌های کوچک
بررسی اپیدمیولوژیکی موارد گازگرفتگی توسط حیوانات در استان گیلان فروردن لغایت اسفند 1360
بررسی کلینیکی دو روش اخته در اسب
تحلیلی آماری بر گذشته یک ساله موارد عدم باروری در گاو - بیمارستان شماره 1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
وجود پادتن ضدادنوویروس در سرم خون انسان و حیوانات اهلی
پرورش بز مرغز در استان کردستان
بررسی بیماریهای نئوپلاستیک با سبب‌شناسی ناشناخته در طیور اهلی در تهران
مقایسه تغییرات باکتریولوژیکی و پاتولوژیکی اندومتریت در گاو قبل و بعد از تزریق پروستاگلاندین اف 2 آلفا
بررسی واروازیس در زنبورداریهای ایران
بررسی علل ضبط لاشه گوسفند و بز بطورکامل و موضعی و ضایعات ناشی از آن در کشتارگاه اهواز
انواع ارنیتودوروس در ایران و نقش بیماری‌زائی آنها
غربالگری مقدماتی بر سلوز دامی در منطقه چترود کرمان و ارائه راه‌حلهای مبارزه با بیماری
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*