اصلاح نژاد گوسفندان بلوچی و مطالعه دوقلوزایی

بررسی کرمهای ریوی گوسفند در ایران
بررسی اقتصادی و ساختمانی جایگاه‌های باز گاو شیری در دامپروریهای صنعتی اطراف تهران
بررسی آلرژیهای کودکان نسبت به شیر گاو
بررسی میزان مقاومت استافیلوکوک بیماری‌زا و غیربیماری‌زای دام و انسان نسبت به پنی‌سیلین جی در اهواز و حومه
الکتروفورز سرم خون گوسفندان سالم و مشکوک به بروسلوز
بررسی مارکتینگ گوشت طیور در ایران
تغییرات قندخون بعد از عمل جراحی
بررسی پرورش بوقلمون در اطراف تهران
اثر بیحس کننده بایکائین در جراحی‌های موضعی
مطالعه مقدماتی سوپراوولیشن و جمع‌آوری رویان در گوسفندان ایران (منطقه فارس)
لنگواتولوز و بررسی آن در دامهای کشتارگاهی
زخم و ارزش جراحی پلاستیک و ترمیمی در التیام جراحات پوستی اسب
بررسی بیماری یون شبه سل در ایستگاه دامپروری اسماعیل‌آباد
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*