بررسی آنفلوانزای خوک در ایران و ارتباط سرولوژیکی آن با آنفلوانزای انسانی

بررسی نقش قرنطینه در کنترل و ریشه‌کنی بیماریهای دامی و اثرات اقتصادی آن در ایران
بررسی میزان کلسیم و فسفر معدنی در خون اسبهای اطراف تهران
جراحی کلیه برداشت آن
بررسی تغییرات عیار سرمی منیزیم در تعدادی از گاوداریهای شیری اطراف تهران در رابطه با فصول سال وضعیت‌های مختلف و گروه‌های متفاوت زایمانی
طرق تولید زینهاری بر ضدطاعون گاوی انتخاب طریقه در ایران
بررسی گذشته‌نگر بر جغرافیای بیماری‌های دامی همدان 1364-63
بررسی میزان آلودگی ساندویچ‌های کتلت و الویه به میکروبهای مولد مسمومیت (اشیرشیاکلی - سالمونلا - استرپتوکوک - استافیلوکوک) در شهر شیراز
اثر پیوند هورمون دی‌اتیل‌استیل بسترول در پرواربندی گوسفند
گلوله موئی هربال در دستگاه گوارش گربه و درمان آن
بررسی مقایسه روش نگاهداری مرغ تخمی در قفس انفرادی و بستر در شرایط ایران
اثر گونادوتروپین سریک در نارسایی تناسلی دام ماده سگ
بررسی وضع بهداشتی کارخانه‌های تهیه کننده مواد غذایی استان فارس
مرفولوژی کام نرم در شتر یک کوهانه و مقایسه آن با سایر پستانداران
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*