بررسی اثرات کلینیکی و پاراکلینیکی داروهای گزیلازین هیدروکلراید و کتامین هیدروکلراید به تنهایی و تواما در بز

بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه‌های استان آذربایجان غربی
سولفامزاتین و موارد استعمال آن در دامپزشکی
بیهوشی عمومی بوسیله مخلوط کلرال ئیدراته و سولفات دومنیزیم در اسب
درمان زخم با مخمرهای شیر
تشخیص آبستنی با لوگل در گاو
بررسی وضعیت اصلاح نژاد طیور در ایران
مندلیسم و ژنتیک
ایلخی‌داری در ایران
جراحات تروماتیک
بررسی میزان ابتلا گاوهای منطقه شیراز به بیماری بروسلوز با استفاده از روشهای سرولوژیک از تاریخ فروردین ماه لغایت آذرماه 1361
بررسی مقایسه‌ای چهار روش رومینوتومی در گاو
کشت مصنوعی جو از نظر واحد علوفه‌ای
بیحس کردن اندام خلفی دام از طریق مجرای نخاع راشی‌انستزی
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*