بررسی سرولوژیکی آلودگی به بروسلاابورتوس در گاوداریهای اطراف تهران

نگرشی بر دل دردهای اسب
بررسی کشتارگاهی میزان درصد اجسام فلزی و غیرقابل هضم موجود در شکمبه و نگاری گاوان و عوارض حاصله از آنها در کشتارگاه تهران و طرق پیشگیری آن
ارزش درمانی پیوند پوست در زخمهای دست و پای اسب
بررسی پارامترهای طبیعی سرم خون گاو نژاد سیستانی بر حسب سن و جنس
بررسی تغذیه و تولید گوشت در گاومیش
شوک جراحی و درمان آن
بررسی پرورش زنبورعسل و بیماریهای آن در منطقه زنجان
تاثیر ارومایسین در اسهال گوساله
اورومایسین و تاثیر آن در پاره‌ای از بیماریها بخصوص در تورم پستان
بررسی وضعیت بهداشت کشتارگاه‌های استان سمنان
بررسی بهداشتی پرورش گوساله در دامداریهای اطراف تهران
بررسی مروفولوژیکی دستگاه اشکی شتر یک کوهانه و مقایسه آن با انسان و سایر پستانداران اهلی
تاثیر ویتامین آ و کاروتن در مرغان تخمگذار
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*