بررسی روشهای سنتی و صنعتی پرورش گاو در شهرستان سنندج

بهداشت روشهای پرورش غاز و بررسی امکانات موجود کشور در این زمینه
بررسی ترکیبات فیزیکوشیمیایی شیر شتر و فرآورده‌های تخمیری آن در منطقه ترکمن صحرا گنبد گاوس و حومه
اثر درمانی ماکسیتون فورت بر روی مسمومیتهای ناشی از باربیتوریکها
بررسی آلودگی کبد مرغ به کامپیلوباکتر ججونای
اسب ایرانی و اهمیت بهداشت آن در ایران
تحقیق درباره لپتوسپیروز سگ در ایران
اثر داروی یومه‌سان در درمان تنیازیس سگ و گربه
بررسی ترکیبات شیر بز نژاد سانن دورگ و اهمیت شیر آن در تامین نیاز غذائی انسان
بررسی کاربردی امواج ماورای صوت و استفاده از آن در تربیت سگ
اثرات گلوکز محرومیت از گلوکز توسط 2 دزاکسی - د - گلوکز روی فعالیت الکتریکی لوله گوارش مرغ
بررسی وجود آنفلوانزا در شتر با روش ایمونودیفوزیون کوشش در جدا کردن ویروس آنفلوانزا از حیوانات
هوش سگ
بررسی مواد نگاهدارنده نیترات و نیتریت در فرآورده‌های گوشتی
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*