ناهنجاریهای کروموزومی در دامهای اهلی

فراوانی کمپیلوباکتر در گوساله‌های نژاد هلشتاین در تعدادی از گاوداریهای تهران و حومه
ارزش تشخیصی مایع سینوویال در بیماریهای مفاصل اسب
بررسی پارامترهای مایع مغزی - نخاعی و مقایسه آن با خون در گوسفندان و بزان منطقه فارس
بررسی کالبدشناسی بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی غدد وزیکولی گاو و گوسفند بومی
ارزیابی آزمایشگاهی مایع سینوویال مفصل قلمی بندانگشتی در گاو
بررسی اپیدمیولوژیک و تاکسولوژیک و تاکسونومیک انگلهای روده‌ای سگ‌های گله و ولگرد استان تهران و مرکزی
تشخیص سرولوژیکی توکسوپلاسموز در گاوهای مناطق اطراف شیراز
دررفتگی مفصل لگنی - رانی در سگ و روش درمان آن
تهیه و بازاری نمودن مرغ و تخم مرغ از نظر اقتصادی
اثر تزریق داخل بطن مغزی -2 دزاکسی - د - گلوکز روی اخذ غذا در گوسفند
بررسی سویه‌های بیماریزای اشیریشیاکلی در مرغهای اطراف تهران
روشهای بومی و صنعتی تهیه کره و بررسی اقتصادی بازار کره ایران
مسمومیت حاد تریاک در سگ و معالجه آن
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*