شیمیوتراپی در تریپانوزومیاز - آزمایش راجع به تاثیر ناگانول در تریپانوزومیاز شتر