گوسفند نژاد ماکوئی

بررسی میزان آلودگی شیرینی‌های مصرفی شهر شیراز به میکروبهای مولد مسمومیت غذایی (استافیلوکوک - استرپتوکوک - سالمونلا و اشیریشیاکلی) و اهمیت آ
دامپروری در شهرستان خلخال
تعیین و اندازه‌گیری باقیمانده سموم دفع آفات کلره در تخم مرغ
نازائی گاو
بیماریهای مجرای تخمدان و ارتباط با نازائی در گاو
بررسی وجود پادتن ویروس زبان آبی در سرم خون گاوهای اطراف تهران
اثر سولفانامیدها در بیهوشی با تیوپنتال
بررسی و اندازه‌گیری میزان ایمنوگلوبولین سرم گوساله‌های سالم و مبتلا به اسهال
مراتع
مطالعه تغییرات فرمول لکوسیتر و تعداد گلبولهای سفید در دوره حاملگی گاو
سوژا و اهمیت غذائی فرآورده‌های آن
گاو شیرده
خودایمنی و بررسی پادتن‌های خودی در تعدادی از سرم‌های طیور
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*