بررسی نتایج حاصل از دورگ‌گیری بین گوسفندان نژاد شال و نژاد او اسی

میشهای دشت میشان دشت آزادگان فعلی
بررسی و شناسایی بعضی از انواع تومورهای سگ در تهران
بررسی وضع دامپروری در شهرستان داراب
برسی اورام مفاصل در ایران
خصوصیات باکتریائی و بیوشیمی بعضی از سویه‌های کلستریدیوم آدماسین جدا شده از گوسفندان مبتلا به بیماری تورم عفونی قانقاریای کبد هپاتیت نکروز
فلورمیکربی شیر پاستوریزه
بررسی وضعیت کمبود مس در گوسفند و بز در بعضی از سواحل شمالی و نواحی مرکزی ایران
ترکیب انواع برنج و فرآورده‌های مختلف آن از نظر تغذیه دام
دامپروری و دامپزشکی در بخش گرمسیری جنوب شرقی ایران دو سال در مکران
پوست‌کنی دام‌ها از نظر مارکتینگ فرآورده‌های دامی
بهداشت پرندگان
بررسی اثرات ضدمیکربی تری‌سیکلین اف بر روی ده گونه باکتری و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیکهای متداول
بررسی اثر لیدوکائین و خاصیت جلوگیری کننده آن در بروز آریتمی‌های قلبی حاصل از مصرف اپی‌نفرین در بیهوشی تیوپنتال سدیم و متوکسی فلوران
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*