شناسایی - تشخیص و تمایز گونه‌های بیماری‌زای آیمریا (عوامل کوکسیدیوز ماکیان) در مرغداریهای حومه شیراز

اندازه‌گیری مقادیر طبیعی عناصر خونی کلسیم - فسفر - پتاسیم - سدیم - پروتئین و گلوکز در سرم خون شتر در منطقه فارس
ترکیبات مختلف سولفامید و عوارض کلیوی آنها
بررسی مسمومیت‌ها و عفونتهای باکتریایی ناشی از مصرف مواد غذائی در انسان تهران بهار1361-1367
روش جدا کردن مو از کرک
هبرونموزیس یا بررسی در اطراف هبرونماها و بیماریهای حاصله از آنها
درمان عفونتهای قرنیه با پمادنئوکورتف در سگ
معالجه سوءهضم مزمن در گوساله‌های از شیر گرفته شده
بررسی ضایعات آسیب‌شناسی مثانه گاو در کشتارگاه اصفهان و همدان
بررسی آب امین‌آباد موسسه تحقیقاتی و تعلیماتی دانشکده دامپزشکی از نظر شیمیائی و بهداشتی
بهداشت کودکان از نظر تغذیه با شیر گاو
مطالعه مصرف املاح فسفات
فری‌مارتینیسم و نقش پاتوژنیک کروموزوم جنسی نر
سولفامیدها و موارد استعمال آنها
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*