کلرامفنیکل و موارد استعمال آن در دامپزشکی

بررسی اعضای موجود در حفره بطنی گاو و تصاویر مقاطع آن اعضا
ارزش تشخیص فیبرینوژن پلاسما و ارتباط آن با تغییرات گلبولهای سفید خون در گاو
بررسی ارتباط بین رنگ فاندوس چشم و رنگ و مو در اسب
اهمیت فرآورده‌های دامی در بروز سل و پیشگیری سل در خانواده‌ها
پیش‌گیری و درمان تورم پستان بوسیله مامکس
پنتوتال سدیم و اثرات آن در بیهوشی عمومی
بررسی در اطراف مرگ تشخیص مرگ در دامها و تشخیص مرگهای حقیقی و مرگ‌های ناگهانی
اندازه‌گیری مقادیر طبیعی آنزیمها در سرم گوسفندان منطقه فارس از بدو تولد تا سن 6 ماهگی
بررسی وضع بهداشتی کارخانه‌های تهیه کننده موا غذائی در استان خراسان
اصول انتخاب در اصلاح نژاد دامها
بررسی انگلهای کبدی گوسفند و بز در کشتارگاه تهران
کالبدشناسی موش نروژی
هورمون‌های اندروژن و اندازه‌گیری آنها به طریق بیولوژیکی
Python evaluation order [duplicate]
Python library for converting plain text (ASCII) into GSM 7-bit character set?
Beginner python - stuck in a loop
Matplotlib installation problems
find the colour name from a hexadecimal colour code
Python list is not the same reference
etree.findall: 'OR'-lookup?
Detect destination of shortened, or “tiny” url
urllib2 multiple Set-Cookie headers in response
How do you run python scripts from other script and have their root in my root?
*