بررسی درباره مسمومیت حاصله از ارسنیک و درمان آن در سگ