اندازه‌گیری مقادیر طبیعی عناصر خونی کلسیم - فسفر - پتاسیم - سدیم - پروتئین و گلوکز در سرم خون شتر در منطقه فارس