تعادل مایعات بدن در بیماریهای مختلف و عملیات جراحی