بررسی در اطراف مرگ تشخیص مرگ در دامها و تشخیص مرگهای حقیقی و مرگ‌های ناگهانی