بررسی اپیدمیولوژیکی گوش درد خارجی در سگ و رابطه این بیماری با سن - جنس و نژاد