بررسی میزان نپ و مواد خارجی الیاف و قوه نامیه بذور در چینهای مختلف ارقام در دست معرفی و تجارتی پنبه


بررسی میزان نپ و مواد خارجی الیاف و قوه نامیه بذور در چینهای مختلف ارقام در دست معرفی و تجارتی پنبه
به منظور بررسی میزان مواد خارجی و صفات کیفی در ارقام تجارتی و در دست معرفی در چینهای مختلف از دو منطقه ورامین و گرگان نمونه‌ها از مزارع آزمایشی تهیه شد.


بررسی واکنش ارقام بومی برنج نسب به سطوح مختلف آب مصرفی در منطقه لنجان اصفهان
ارقام مورد بررسی ورامین، ساحل، بختگان، 818312 و لامبرایت بود.


بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام زیتون روغنی در استان فارس در شرایط آبی و دیم
تحقیق به طریقه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار انجام شد.


بررسی مشاهده ای ارقام ولاین های متحمل به خشکی و برنج آپلند در آزمایشات بین المللی ‏‎INGER‎‏
در بررسی نتایج محاسبات آماری اختلاف معنی‌دار بین 9 واریته و بیشتر صفات کیفی مشاهده نشد.


تعیین غلظت بحرانی فسفر در شالیزارهای برنج خیز جنوب ایران


بررسی اثرات آرایش کشت در تراکم ثابت بر روی ارقام ایستاده لوبیا و تاثیر آن بر روی علفهای هرز


60 out of 100 based on 25 user ratings 350 reviews

بررسی خصوصیات شیمیایی توتونهای استحصالی کارخانجات عمل آوری ارومیه و خوی
بررسی امکان درجه بندی و خرید توتون بارلی در قره ضیاالدین ، سردشت و مریوان
تفکیک و شناسائی توتون بارلی در منطقه سردشت و مریوان
بررسی تاثیر رشد نشای گلدان (کاغذی و پلاستیکی) در پیشرس کردن گوجه فرنگی و توجیه اقتصادی آن
بررسی تاثیر روش نشای گلدانی (کاغذی و پلاستیکی) در پیشرس کردن خیار و توجیه اقتصادی آن
ارزیابی مقاومت ارقام و لاینهای پیرفته جو نسبت به بیماری لکه نواری قهوه ای در گلخانه و مزرعه
بررسی تاثیر کشت دوم در تغییرات فسفر قابل جذب خاک
مطالعه اثر ترکیبات کاشت بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط اسپرس و اولیوم
بررسی سازگاری ارقام بین المللی خللر
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*