بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت توام با تراکم بوته باقلای زهره در استان بوشهر


بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت توام با تراکم بوته باقلای زهره در استان بوشهر
این طرح به منظور تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و مناسب‌ترین تراکم بوته باقلای زهره بصورت کرتهای نواری خرد شده که تاریخ کاشت در ستون افقی در 4 سطح از اول شهریو به فاصله 15 روز و فاصله بین ردیف در ستون عمودی در 3 سطح 80، 60، 40 سانتی‌متر و فاصله بین بوته در کرتهای فرعی 30، 20، 10 سانتی‌متر بوده هست .


تعیین مناسبترین الگو و تراکم کشت کنجد تک شاخه در شمال خوزستان
در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید.


بررسی اثر تاریخ نشا کود ازت و تراکم بوته بر عملکرد لاین 7321
که در نتیجه اثرات متقابل تاریخ کاشت در فاصله بین خطوط و فاصله بین بوته‌ای در سطح 1 % دارای اختلاف معنی‌دار بوده‌اند و فاصله بین خطوط 40 سانتی‌متر و فاصله بین بوته‌ای 10 سانتی‌متر و تاریخ کاشت 30 شهریور با عملکرد 15150 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را دارا بوده هست در وزه خشک اثرات متقابل تاریخ کاشت در فاصله بین خطوط و فاصله بین بوته‌ای در سطح 1 % دارای اختلاف معنی‌دار بوده و تاریخ کاشت 15 مهر و فاصله بین خطوط 40 سانتی‌متر و فاصله بین بوته‌ای 30 سانتی‌متر با عملکرد 5347 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را داشته هست .


بررسی اثر متقابل کود ازته و تراکم بوته در کشت نشایی رقم جدید ‏‎LD 183‎‏


تاثیر کشت محصولات دوم (شبدر، سیب زمینی، کلزا، کلم) بر روی رشد عملکرد ، اجزای عملکرد و کیفیت پخت


66 out of 100 based on 21 user ratings 896 reviews

بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته ذرت دانه ای در سه رقم سینگل کراس از نظر عملکرد و اجزای عملکرد
بررسی تحمل ارقام لاینهای گندم به شوری در آزمایش مقایسه عملکرد
بررسی اثرات کمبود آب بر عملکرد ارقام گندم در دو تاریخ کاشت
ارزیابی و مقایسه عملکرد کوتیپهای محلی اسپرس زراعی تحت شرایط نرمال
بررسی سازگاری ارقام بین المللی ماشک معمولی
اثر تراکم بوته و چین برداری بر میزان تولید بذر و علوفه سولا
اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس
بررسی صفات کمی و کیفی و مقایسه عملکرد ارقام گندم بهاره در آزمایشات بین المللی
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم در ارقام جدید گندم
بررسی ارقام و لاینهای مختلف گندم دو روم در آزمایشات یکنواخت مناطق آبی دیم از نظر سازگاری عملکرد و صفات کیفی
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*