بررسی و مقایسه عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط دیم گرمسیری


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط دیم گرمسیری
تعداد 48 رقم گلرنگ در قالب سه آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد، سی A1 و A2 که هر کدام مشتمل بر 16 رقم می‌باشند مورد بررسی برنامه گرفت .


سازگاری لاینهای کیفی برنج در مناطق برنج خیز کشور (ملی)
ارقام موجود در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد بصورت بدون تکرار و هر پنج رقم در بین دو شاهد موجود در طرفین اونها و ارقام شرکت نماينده در آزمایشات سری A1 و A2 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار کشت شدند.


تعیین ارتفاع مناسب خشک کردن شلتوک برنج در خشک کن های افقی
این تحقیق در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران طی سال زراعی 1378-79 و به مدت یکسال زراعی اجرا گردید.


بررسی ضایعات سیستمهای مختلف تبدیل برنج در کارخانه های شالیکوبی استان گیلان و ارائه راهکارهایی جهت تقلیل آن
در طول دوران رشد از صفات زراعی متعدد برپايه هستانداردهای رایج یادداشت‌برداری صورت گرفت با لحاظ نمودن میزان عملکرد دانه و خصوصیات زراعی مطلوب و موثر در سازگاری ارقام در دیمزارهای گرمسیری تعداد 11 و 7 رقم به ترتیب از آزمایشات سری A1 و A2 جهت شرکت در آزمایشات پیشرفته‌تر سال آتی برگزیده شد.


اثر درجه پولیش ( سفید کردن ) بر میزان شکست ارقام مختلف برنج


بررسی تاثیر درجه پوست کن بر میزان شکست ارقام مختلف برنج


72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews

بررسی اثرات تاریخ های کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد لاینهای جدید گندم
تاثیر آلودگی سفیدک سطحی گندم ‏‎(Erysiphe graminis tritici)‎‏ در مراحل رشد گندم روی عملکرد و اجزای عملکرد
بررسی اقتصادی ضایعات نان
بررسی تغییرات ازت، فسفر و پتاسیم در مراحل رشد برگ دو رقم بادام
ریز ازدیادی درختان بالغ گردو
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف گواوا
مطالعه ویژگیهای ارقام شبدر های یکساله با شبدرهای زیرزمینی و ویژگی های همزیستی نژادهای بومی ریزوبیوم با آنها
بررسی اثرات فواصل خطوط کاشت و مقادیر بذر بر روی عملکرد کیفی علوفه ای یونجه رقم قره یونجه
بررسی امکان خشکانیدن چینهای آخر توتون شرقی با استفاده از انرژی خورشیدی با تلفیق از انرژی کوره ای
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*