تاثیر تراکم مناسب در کمیت و کیفیت چغندر


تاثیر تراکم مناسب در کمیت و کیفیت چغندر
تیمار تراکم بوته برپايه نتایج طرح تحقیقاتی که حدود 80 هزار بوته در هکتار بود عملکرد ریشه معادل 69/3 تن را با % قند 16/35 را نشان داد.


معرفی گندم الوند و بررسی و مقایسه آن با ارقام متداول در اراضی شور و لب شور در شرایط زارعین
تیمار شاهد که تعداد بوته در اون حدود 66 هزار بوته در هکتار بود، عملکرد ریشه حدود 70/1 و % قند معادل 14 % هست .


مقایسه دو رقم گندم پیشرفته الوند و 20-73-‏‎C‎‏ با رقم تجارتی الموت (شاهد)
عملکرد قند در هکتار در تیمار طرح معادل 11/3 تن در هکتار و عملکرد قند در تیمار شاهد حدود 9/8 تن در هکتار هست .


مقایسه عملکرد گندم کراس الوند با رقم شاهد
بنابراین تیمار طرح به میزان 1/5 تن عملکرد قند در هکتار بیشتری نسبت به شاهد داشته هست .


مقایسه عملکرد گندم اصلاح شده کراس آزادی با رقم شاهد (رقم رایج مورد کشت در شهرستان بویراحمد)


مقایسه عملکرد ارقام جو جنوب، جو نومار و تروپی با رقم شاهد کویر


78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews

مقایسه عملکرد جو جدید تروپی با جو نومار
مقایسه گندم اصلاح شده پاستور با گندم چمران
مقایسه عملکرد گندم کراس فلات و کویر با رقم شاهد در منطقه در شرایط زارع با محدودیت شوری خاک
مقایسه عملکرد جو آبی کویر ‏‎X‎‏ کارون با جو محلی در شرایط زارعین
مقایسه عملکرد گندم کویر با چمران در اراضی شور
مقایسه عملکرد جو دیم سهند با رقم محلی در شرایط زراعتی مناطق سردسیر کرمانشاه و جوانرود
معرفی ارقام جدید پنبه سپندوز 10 در مقایسه با رقم ورامین در مزارع زارعین
مقایسه عملکرد ارقام سویا (سنجری، هارکور و استیل) در کشت دوم
مقایسه عملکرد برنج رقم یاسوج 3 با رقم رایج منطقه
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*