تعیین مناسبترین زمان برداشت ارقام پسته تجاری کشور به منظور بهینه کردن کیفیت محصول


تعیین مناسبترین زمان برداشت ارقام پسته تجاری کشور به منظور بهینه کردن کیفیت محصول
نتایج مقدماتی حاصله از آزمایشات سال 1379 نشان می‌دهد که در بین وقتهای مختلف برداشت هفته آخر مهرماه میوه دارای بیشترین میزان پوست‌دهی (81/16 %) بیشترین % خندانی (67/16 %) کمترین % پوکی (18/75 %)، کمترین % میزان رطوبت (32/63 %) و بیشترین % چربی به میزان 54/6 % در هفته سوم مهرماه را از خود نشان می‌دهد.


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام جدید کنجد مغان 11 و کرج 29 با رقم محلی طارم بعد از برداشت جو
در بین ارقام میوه احمد آقایی دارای بیشترین % پوست دهی، خندانی و چربی می‌باشد و از طرف دیگر کمترین % پوکی را از خود نشان می‌دهد.


مقایسه عملکرد کنجد کرج 29 با ارقام رایج منطقه
در مجموع با توجه به نتایج حاصله توصیه نهایی موکول به ادامه آزمایش در سالهای آینده می‌شود

مقایسه عملکرد رقم امیدبخش کنجد با رقم محلی دزفول


54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews

مقایسه عملکرد گندم رقم سیرن (11-75-‏‎N‎‏) با رقم تجاری منطقه تجن
مقایسه عملکرد جو دیم ‏‎chim‎‏، ‏‎An57‎‏، ‏‎Albert‎‏ با رقم محلی در شرایط زارعین سرد و معتدل اسلام آباد غرب و سقز
مقایسه ارقام جدید زردآلو با ارقام محلی در شرایط باغداران منطقه
اثر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر روی عملکرد عدس قزوین
بررسی امکان کشت دوم پنبه
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت خیار با پوشش پلاستیک و مقایسه اقتصادی تولید آن با دو روش کشت گلدانی و سنتی
بررسی و مقایسه ارقام گندم در تاریخهای کاشت جهت عدم برخورد با بادزدگی
معرفی گندم دابل کراس شاهی مقاوم به سرما و مقایسه آن با ارقام متداول منطقه
مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش لوبیا چیتی ‏‎COS16‎‏ و تلاش با رقم محلی
آزمایش منطقه ای مقایسه عملکرد ارقام ماشک ‏‎(Uiciasativa)‎‏ در شرایط دیم
مقایسه عملکرد و بررسی کمی و کیفی ارقام جدید پنبه 818312 موتازنز و اکالا با ورامین
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*