مقایسه اثر تاریخ کاشت توصیه شده تحقیقات جو پیشرفته (کارون کویر) با روش معمولی زارعین

بررسی و تهیه مناسب ترین ترکیب لاینهای رقم تجارتی ساحل
بررسی تاثیر تراکم بوته بر روی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه آفتابگردان
ارزیابی ارقام آفتابگردان در شرایط دیم
بررسی اثرات تنش رطوبتی در دو روش کاشت هیزم کاری و خشکه کار در اوایل فصل بر اجزای عملکرد پنبه
بررسی و مقایسه ارقام گلرنگ در شرایط دیم
تعیین بهترین روش برداشت و فرآوری زعفران بمنظور جلوگیری از آلودگی میکروبی
بررسی اثر بقایای گندم بر جوانه زنی سبز شدن و خصوصیات کمی و کیفی پنبه رقم ورامین
بررسی اثر تاریخ کاشت بر ریزش کل و قوزه و بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه
بررسی و مقایسه ویژگیهای کمی و کیفی ارقام امید بخش پنبه و سازگاری آنها
معرفی دو لاین رقم جدید برنج زودرس 506 و 507 برای شرایط آب و هوایی گیلان
مقایسه عملکرد رقم سیب زمینی پیکاسو با ارقام رایج
مقایسه عملکرد ارقام سیب زمینی نیمه زودرس در سرخس و طبس
بررسی صفات زراعی ارقام مختلف دوروم در کشت زود و دیر در شرایط منطقه سردسیر دیم
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*