مقایسه عملکرد ارقام گندم 73-20 - M و -73-180 M با رقم شاهد در شرایط زارعین


مقایسه عملکرد ارقام گندم 73-20 - M و -73-180 M با رقم شاهد در شرایط زارعین
در منطقه برخوار عملکرد لاین M-73-18 آ 6500 کیلوگرم و عملکرد شاهد (رقم روشن) 3500کیلوگرم در هکتار بوده هست در منطقه مبارکه عملکرد لاین M-73-18 آ 4078 کیلوگرم در هکتار و عملکرد لاین -73-20 3540 کیلوگرم در هکتار و عملکرد شاهد (رقم روشن) 3517 کیلوگرم در هکتار بوده هست .


بررسی و مقایسه عملکرد ارقام ماشک ‏‎Vicia dasycarpa ‎‏ در شرایط دیم


آزمایش منطقه ای مقایسه عملکرد ارقام خلر ‏‎lathyrus cicera‎‏ در شرایط دیم
نمایه ها:


66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews

بررسی و مقایسه عملکرد ارقام خلر ‏‎lathyrus sativus‎‏ در شرایط دیم
آزمایش بین المللی بررسی سازگاری خلر ‏‎Lathyrus sativus‎‏ در شرایط دیم
ارزیابی مقاومت ارقام پیشرفته گندم دیم نسبت به زنگ قهوه ای در شرایط گلخانه ای در کرج و مزارع مختلف کشور
مقایسه دو روش مکانیزه مستقیم و نشانی با روش سنتی در کشت پیاز و انتخاب بهترین روش آن
بررسی صفات کمی و کیفی و مقایسه عملکرد ارقام هویچ فرنگی
بررسی و مقایسه میزان بذر بر روی 3 رقم جو دیم در شرایط زارع
بررسی اثر کاربرد زیرشکن بناب سویارود در عملکرد (سال دوم اجرا)
بررسی ارقام زمستانه و بینابینی گندم در آزمایش های مشاهده ای و مقایسه عملکرد بین المللی در شرایط دیم
معرفی دو لاین رقم جدید برنج میان رس 424 و 216 برای شرایط اقلیمی گیلان
مدیریت کاه و کلش و تاثیر آن در رطوبت خاک و عملکرد محصول در تناو ب آیش-گندم
استفاده از کاه و کلش گندم در تولید قارچ خوراکی
مقایسه و معرفی سه رقم جدید نخود سفید گرونه فیلیپ
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*