مقایسه عملکرد گندم رقم M-75-10 با ارقام رایج منطقه (فلات -کراس آزادی)


مقایسه عملکرد گندم رقم M-75-10 با ارقام رایج منطقه (فلات -کراس آزادی)
عملکرد گندم رقم M-75-10 در منطقه تخت‌جمشید مرودشت 9830 و رقم فلات (شاهد) 9571 کیلوگرم در هکتار و در منطقه سعادت‌شهر مرودشت رقم M-75-10 معادل 5500 و رقم دوروم (شاهد) 4824 و رقم مرودشت (شاهد) 3773 کیلوگرم در هکتار بوده هست .


بررسی و مقایسه ویژگیهای کمی و کیفی ارقام امیدبخش سازگاری آنها


بررسی بهترین تاریخ کاشت ارقام پنبه در دست معرفی و (شاهد)
نمایه ها:


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews

بررسی و مقایسه راندمان کشت مریستم و تکنیکهای تکثیری در ارقام سیب زمینی
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو لخت در آزمایش مقایسه عملکرد
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو متحمل به شوری منطقه گرم
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو متحمل به شوری در آزمایشات مقایسه عملکرد
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت منطقه معتدل
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای پیشرفته جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت منطقه سرد
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو لخت در آزمایش یکنواخت ارزیابی مشاهده ای
بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی یکنواخت منطقه گرم
اثر زمان شخم دوم در تراکم جمعیت علفهای هرز و عملکرد محصول برنج
تداخل تراکم های مختلف تاج خروس و سلمه نره در رشد و عملکرد چغندر قند در تاریخ های مختلف کاشت در منطقه کوشک
بررسی و مطالعه کشت پیاز در بین ردیف های کاشت هندوانه غیر مفصلی در منطقه جیرفت
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*