تعیین گرده دهنده مناسب برای زیتون رقم محلی دزفول و تاثیر آن در کیفیت میوه در شمال خوزستان


تعیین گرده دهنده مناسب برای زیتون رقم محلی دزفول و تاثیر آن در کیفیت میوه در شمال خوزستان
بمنظور تعیین مناسبترین رقم گرده دهنده برای زیتون محلی دزفول از این ارقام موجود در مرکز طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار اجرا شد.


مقایسه مناسبترین تاریخ کاشت کنجد رقم داراب 14 در منطقه جیرفت و کهنوج
نتایج نشان داده که گرده های رقم محلی گرگان 2 بطور معنی داری در سطح 1% سازگاری بیشتری با مادگی زیتون محلی دزفول دارند.


مقایسه عملکرد ارقام سویا (سنجری- هارکور- استیل) در کشت دوم
به گونه ای که 3/25 % از گلهای کامل واخته شده زیتون محلی دزفول وقتی که با گرده های محلی گرگان 1 گرده افشانی شدند بارور شده و تشکیل میوه داند درصورتیکه تنها 3/7 % از مادگی های اخته شده و گرده افشانی شده زیتون محلی دزفول با گرده های خودی بارور شده و تبدیل به میوه شدند.


ترویج کشت آفتابگردان (زاریا- مهر) در تاریخ کاشت توصیه شده
همچنین نتایج نشان داد که نوع گرده در میزان % روغن تاثیر معنی داری در سطح 5% نداشته هست.


مقایسه عملکرد دو لاین کنجد شماره 2 و شماره 5


مقایسه عملکرد و بررسی کمی و کیفی ارقام جدید پنبه 818312 موتاژنز و آگالا با ورامین


78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews

مقایسه ارقام بادام دیرگل به منظور جلوگیری از خسارت سرمای بهاره
مقایسه عملکرد ذرت سپنگل کراس 647 (متوسط رس) با رقم سینگل کراس 704 (دیررس) بعنوان کشت دوم
مقایسه عملکرد لوبیا چیتی خمین با رقم رایج منطقه
معرفی هیبریدهای ذرت زودرس 301 ‏‎‏‎KSG‎‏‎‏ در فوق العاده زودرس 108‏‎KSC‎‏ به منظور تولید دانه در کشت دوم بعد از برداشت
مقایسه خواص کمی و کیفی محصول پنبه ارقام کلاندلس و رقم تجارتی ورامین
اثر نقش بر انجیر مصرفی و تعیین مناسبترین زمان گرده افشانی در کمیت و کیفیت انجیر تولیدی
مقایسه برنج رقم سازندگی با رقم محلی در شرایط زارعین
مدیریت زراعی در کاهش خسارت سوسکهای زیان آور غلات
بررسی و مقایسه اقتصادی در سه رقم گندم بین زراعین همدان
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*