بررسی نیازهای اقلیمی هیبریدهای مختلف ذرت و تاثیر آلفا بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه


بررسی نیازهای اقلیمی هیبریدهای مختلف ذرت و تاثیر آلفا بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه
به منظور تعیین مناسبترین دامنه پارمترهای اقلیمی مورد نیاز برای کاشت ذرت و تاثیر اونها در اجزاء عملکرد و تعیین واحدهای حرارتی در مراحل مختلف رشد ذرت،‌این تحقیق به اجراء در آمد .


مدیریت زراعی در کاهش خسارت سوسکهای زیان آور غلات
این تحقیق در قالب 3 آزمایش با 3 گروه ذرت دیر رس، متوسط رس و زود رس در سه تکرار و در یک طرح بلوک کامل تصادفی به اجراء در آمد.


بررسی و مقایسه اقتصادی در سه رقم گندم بین زراعین همدان
پس از برداشت تیمارهای آزمایش و انجام عملیات آزمایشگاهی ، تجزیه و تحلیل آماری داده ها و نقل سالیانه طرح در دست نگارش می باشد .


معرفی گندم رقم کراس سرخ تخم برای اراضی شور و مقایسه آن با رقم رایج منطقه


مقایسه و معرفی رقم جو افضل در اراضی با محدودیت شوری خاک و آب ارقام محلی


78 out of 100 based on 63 user ratings 1088 reviews

مقایسه چند روش پیشنهادی با روش مرسوم کاشت کنجد و تاثیر آن بر عملکرد محصول
بررسی اثرات کاربرد زیرشکن بر عملکرد چغندرقند
ارزیابی و مقایسه دو الگوی توزیع بذر پخش و خطی کاری در کاشت گندم آبی استفاده از دستگاه مرکب خاک ورز کاشت
اثر تراکم خاک در حین کاشت و روش سله شکنی بر سبز شدن پنبه
بررسی و انتخاب مناسبترین روش بهینه بستر نشا و جهت مکانیزه برنج
مقایسه روشهای مکانیکی خرد کردن بقایای گیاهی برنج و مخلوط آن با خاک
بررسی و ارزیابی صفات کمی و کیفی ارقام مناسب مصادف مختلف فرآوری سیب زمینی
مقایسه ارقام کویر (کراس سرخ تخم) و عملکرد با رقم رایج منطقه
ارزیابی اثرات کشت شطرنجی گندم بر روی عملکرد محصول شرایط
بررسی اثر کاربرد زیرشکن ساب لویلر و در عملکرد (سال دوم اجرا)
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*