بررسی امکان کشت ارقام زود رس پنبه در اصفهان


بررسی امکان کشت ارقام زود رس پنبه در اصفهان
به منظور امکان کشت پنبه ارقام زود رس در منطقه گلپایگان تعداد 15 رقم زود رس به همراه رقم ورامین بعنوان شاهد در یک طرح لاتین مربع مورد بررسی برنامه گرفت نتایج نشان داد که عملکرد ارقام اختلاف معنی دار نداشته اند و درکل عملکرد قابل قبول ارائه ندادند.


مقایسه ارقام کلزا زرگل و گلایه و استقلال در کشت پائیزه


مقایسه عملکرد جو آبی کویر*کارون با جو محلی در شرایط زارعین


54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews

بررسی اقتصادی عوامل موثر بر عملکرد گندم ( در شرایط آبی) مطالعه موردی مزارع گندم کاران طرف قرارداد طرح محوری گندم ارومیه
مقایسه عملیات خاک ورزی اولیه با گاوآهن برگردان و گاوآهن قلمی در کشت گندم پائیزه
مقایسه عملکرد خاک ورزی اولیه با گاوآهن برگردان و گاوآهن قلمی
اثرات مدیریت های مختلف ذرت و خاک ورزی بر عملکرد گندم آبی در تناوب ذرت دانه ای گندم
بررسی تاثیر عملیات زیرشکن بر تولید محصول گندم
بررسی فنی و اقتصادی دو روش خاک ورزی در شرایط خشکه کاری و هیرم کاری با تراکم های گندم در بافت سنگین
بررسی میزان عملکرد، سازگاری و عمر انباری 8 کولتیوار انگور رومیزی وارداتی از ترکمنستان و مقایسه آنها با رقمهای انگور رومیزی
مناسبترین آرایش کشت دو رقم ذرت 704
بررسی تحمل به شوری در ارقام بومی طالبی
بررسی اثرات تاریخ کاشت و توالی زمان برداشت در عملکرد بذر شبدر برسیم
بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد بذر شبدر برسیم
بررسی و مقایسه محصول علوفه و بذر دو رقم شبدر برسیم و تعیین مناسبترین تعداد چین برداری جهت بذرگیری و سازگاری آنها نسبت به فصول بهار
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*