ارزیابی نهایی اکوتیپ های برتر مناطق سردسیری یونجه


ارزیابی نهایی اکوتیپ های برتر مناطق سردسیری یونجه
در ادامه ارزیابی اکوتیپ های سردسیری یونجه که سه رقم فامنین، اردوبد و چالشتر نسبت به 21 اکوتیپ مورد بررسی برتری نسبی را ازنظ رسازگاری و عملکرد نشان دادند، طوقه هیا یک اکوتیپ بنام چالشتر به ایستگاه تحقیقات دامپروری گلپایگان منتقل شده تا جهت ادامه آزمایش در یک ایزوله مناسب از اون بذر گیری بعمل آید .


بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته در گندم پیشرفته نان رقم ‏‎M-75-10‎‏ با تاکید بر تجزیه و تحلیل مراحل اصلی رشد
لذا این عمیات انجام شده و میزان 5/2 کیلوگرم بذر خالص بوجاری شده از اکوتیپ مذکور به کرج ارسال گردید تا در سالهای آینده در یک طرح آماری در مناطق مختلف کشور مورد بررسی برنامه گیرد .


بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر روی عملکرد گندم های زمستانه


بررسی اثر چین برداری و تاریخ کاشت بر روی عملکرد بذر و علوفه دو رقم شبدر برسیم در مناطق شهر کرد


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

بررسی اثرات و تراکم کاشت سورگوم دانه ای رقم کیمیا در شرایط آب و هوایی یزد
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم کاشت برعملکرد سورگوم دانه ای
بررسی اثرات تراکم بوته و نسبت های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی زراعت شبدر برسیم و جو
بررسی اثرات تراکم و الگوی کاشت بر روی عملکرد بذر شبدر برسیم
بررسی و تعیین تراکم مناسب در دو روش کشت هیرم و فارئی (خشکه کاری) بر روی ارقام لوبیا قرمز (صیاد- درخشان و ‏‎D-81083‎‏)
تعیین مناسبترین الگوی کاشت طالبی سمسوری (با پوشش و بدون پوشش نایلون درون فاروهای آبیاری)
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت لوبیا سبز در ورامین
بررسی تاثیر تاریخ های کاشت و تراکم بذر بر روی عملکرد دانه گندم رقم ‏‎C-75-5‎‏
معرفی ارقام چغندرقند مقاوم به بولتینگ در کشت زود هنگام
معرفی گندم الوند و بررسی و مقایسه آن با ارقام متداول در اراضی شور
معرفی مناسبترین تاریخ کاشت سبز قرمز در اراضی خشک و شالیزار بعد از برداشت برنج
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*