بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو لخت در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت سراسری منطقه معتدل


بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو لخت در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت سراسری منطقه معتدل
این آزمایش شامل 20 تیمار 3 تکرار، با طرح بلوکهای کامل تصادفی از آزمایش مقایسه عملکرد لاینهای پیشرفته جو لخت سال گذشته انتخاب شده بودند در 6 خط 5 متری کشت شدند.


بررسی اثر تاریخ نشاء کود ازت و تراکم بوته بر عملکرد لاین 7321
این آزمایش بطور یکنواخت در 7 ایستگاه منطقه معتدل کشور به مدت 2 سال اجرا خواهد شد .


مقایسه روش های مختلف خاک ورزی بر روی عملکرد گندم دیم بعد از برداشت نخود
پس از دو سال نتایج تجزیه مرکب و ارقام پایدار مشخص و به آزمایشات به زراعی وارد خواهند شد .


تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف در خاک و گیاه ( گندم ) در شرایط دیم غرب و شمال غرب کشور


بررسی و تحقیق در زمینه امکان ‏‎NO - TILLAGE, MINIMUM TILLAGE‎‏ در شرایط دیم


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews

بررسی ارقام جو با تیپهای رشد متفاوت در تاریخهای کاشت مختلف به منظور تعیین رشد خاص منطقه مراغه
آزمایش منطقه ای مقایسه عملکرد ارقام خلر‏‎Iathyrus Cicera‎‏ ر شرایط دیم ‏
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام خلر ‏‎Iathyrus Sativus‎‏ در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام ماشک ‏‎Vicia dasycarpa‎‏ در شرایط دیم
بررسی اثرات فواصل خطوط کاشت و مقادیر بذر بر روی عملکرد کمی و کیفی علوفه ای یونجه رقم کماندور ‏‎( Comandor ) ‎‏
بررسی اثرات متقابل مقادیر مختلف ازته و زمانهای آبیاری بر روی عملکرد گل در زعفران زراعتی در شرایط اقلیمی مراغه
تاثیر کود نیتروژن بر محتوی کلروفیل و عملکرد ذرت در همدان
اثر خشک کردن چند مرحله ای بر راندمان خشکاندن و عملیات تبدیل و تعیین رطوبت بحرانی در ارقام مختلف
استفاده از روش کشت بافت و تکثیر (یونجه)
کشت و پرورش گیاهان دارویی (کاسنی، گاوزبان و نعناع)
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*