بررسی و مطالعه جذب و رها شدن فسفر و پتاس در بعضی از سریهای خاک اصفهان

بررسی و تعیین عملکرد ارقام برنج همراه با مناسبترین تاریخ کاشت زمستانه برنج به روش خزانه زیر پلاستیک
بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد چند گیاه دارویی در شرایط آبیاری و دیم
بررسی و تعیین مراحل فنولوژی 11 گونه گیاه دارویی در شرایط قزوین
بررسی تاثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد و ارزش غذایی برخی ارقام جو
بررسی عملکرد و اسانس گیاه دارویی زینان در سیستم های مختلف کشاورزی
بررسی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخهای مختلف کاشت
مقایسه روش های اندازه گیری فاصله ای گیاهان بوته ای و درختچه ای
بررسی اثر رقم و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کنجد
مکانیزاسیون عملیات کاشت و داشت زعفران
بررسی اثرات نوع پوشش درگیرائی گیاهچه های حاصل از کشت بافت خرمای برحسی در خزانه سپس در زمین اصلی
مقایسه عملکرد برنج رقم یاسوج 3 بار رقم رایج منطقه
ارزیابی آزمایشات یکنواخت مقایسه عملکرد گندمهای پیشرفته - هم اقلیم ‏‎( ARWVT )‎‏ از نظر مقاومت به بیماریهای زنگ قهوه ای و سپتوریوز برگ گندم
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*