غربال کالتیوارهای جدید چغندر قند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه


غربال کالتیوارهای جدید چغندر قند تحت تنش شوری در گلخانه و مزرعه
با توجه به اثرات درجه حرارت و رطوبت محیط برجوانه زدن و سبز شدن بذور و نبودن محیط مناسب با کنترل درجه حرارت و رطوبت آزمایش جوانه زدن موکول به یافتن محیط مساعد گردید .


بررسی استفاده از سرباره ذوب آهن اصفهان به عنوان کود و ماده اصلاح کننده خاک
آزمایشات مزرعه ای در دو سطح شوری نشان داد که با افزایش شوری آب آبیاری میزان عملکرد بطور معنی داری کاهش یافته و اثر شوری آب آبیاری معنی دار بود .


استفاده از پوسته های اکسید آهن جهت اصلاح اسیدیته خاک
در اوایل فصل نمایان ترین اثر شوری آب آبیاری بر طول وقت جوانه زدن پس از خاک آب بود که با افزایش شوری آب آبیاری در خاک آب در طول وقت جوانه زنی بطور کملا مشهودی افزایش نشان داد .


بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت 2 رقم بادمجان دلمه ای در دو کشت بهاره و پائیزه
بوته های چغندر قند در تحت تنش شوری عمدتا دو نوع واکنش از خود نشان داد .


بررسی لاینهای نخود سفید در شرایط مزرعه زارعین (ON FARM)
برگهای برخی از ارقام در اثر تنش شوری و در وقت کم شدن رطوبت خک بدور رگبرگ اصلی تا شده و در ارقام دیگر کمی پژمرده و کاملا باز باقی می ماند.


بررسی خزانه بین المللی لاینهای نخود زمستانه (CISN- W- 99)
بر پايه مشاهدات صحرایی میزان عملکرد ریشه و اندام هوایی ارقام نوع دوم عموما بیشتر از ارقام نوع اول بود .


آزمایش مقایسه عملکرد 90 رقم عدس
متوسط شوری خاک در وقت کشت در عمق 20-0 سانتی متر خاک ‏‎ds/m 5‎‏ و در اواسط فصل رشد در تیمار سطح شوری یک و دو در عمق 40 -20 سانتی متری بترتیب 9 و 18 ‏‎ds/m‎‏ و در پایان فصل رشد در وقت برداشت در همین عمق بترتیب 15 و 18 ‏‎ds/m‎‏ بود .


بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر بر روی عملکرد دو رقم جدید جو
بعلت تجمع نمک دامنه شوری سطح خاک از اعماق خاک زیادتر بود .


بررسی امکان استفاده دو منظوره از ارقام جوی تریتیکاله درمغان72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews