بررسی مشاهده ای ارقام ولاین های متحمل به خشکی و برنج آپلند در آزمایشات بین المللی ‏‎INGER‎‏


بررسی مشاهده ای ارقام ولاین های متحمل به خشکی و برنج آپلند در آزمایشات بین المللی ‏‎INGER‎‏
90 رقم و لاین برنج که از نقاط مختلف دنیا جمع آْوری شده بود به همراه چهار رقم گرده اوندا خزر و دشت به عنوان ارقام شاهد درقالب طرح اگمنت اجراشد.


آزمایش مقایسه عملکرد 90 رقم عدس
مزرعه فقط سه بار آبیاری شد (24/2/80 ،24/3/80 ،24/4/80 ) و دوباره وجین دستی انجام گرفت ( 25/3/80 ،20/4/80 ) .


بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر بر روی عملکرد دو رقم جدید جو
با توجه به دوبار وجین دستی عملا با مشکل در کشت برنج آپلند در منطقه شمال کشور وجود علف های هرز هست که با گیاه برنج رقابت و مانع از رشد و محصول دهی رقم یا لاین میشود.


بررسی امکان استفاده دو منظوره از ارقام جوی تریتیکاله درمغان
مسئله بعدی میزان بارندگی و پراکنش اون هست بطوریکه با توجه به آمار هواشناسی میزان بارندگی در سال گذشته کم و پراکنش مناسبی نداشته هست.


انتقال صفت کروی و صافی ریشه چغندرهای لبوئی و علوفه ای به چغندرقند
بنظر میرسد در صورت فائق آمدن بر این دو مسئله میتوان کشت آپلند برنج را بصورت یک هستراتژی در آینده مد نظر داشت.


بررسی مزایای کاربرد نشاء کاری در مقایسه با کشت مستقیم بذر در زراعت پنبه
با توجه به توضیح فوق فقط 11 لاین که در شرایط نامساعد توانستند به دانه بروند و محصول بدهند را برداشت نموده و ز اونها در برنامه های بعدی هستفاده میشود.


ارزیابی مقاومت ارقام در دست معرفی جو دیم نسبت به بیماری سفیدک پودری در گلخانه و مزرعه
درضمن از ارقام گرده و اوندا نیز مقداری محصول برداشت شده هست که میتوان به عنوان ارقامی دارای مقاومت نسبی بالا در کشت آپلند بکار گرفت.


ارزیابی مقاومت لاینهای امیدبخش برای معرفی جو دیم دربرابر بیماری اسکالد
ب- گیلان نتایج حاصله از مقایسه میانگین عملکرد دانه شاهد رقم بجار و ژنوتیپهای جدید (فاقد تکرار) در 5 بلوک طرح آگمنتد با در نظر گرفتن سایر خصوصیات تعداد 18 لاین به شماره های 515،513،415،413،412،410،407،406،404،403،401،313،312،307،206،204،116،106 برای آزمایشات تحقیقاتی پیشرفته در مورد گزینش برنامه گرفتند.


ارزیابی مقاومت لاینهای امید بخش برای معرفی جو و در برابر بیماری لکه نواری

نمایه ها:


78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews