بررسی خصوصیات شیمیایی توتونهای استحصالی کارخانجات عمل آوری ارومیه و خوی


بررسی خصوصیات شیمیایی توتونهای استحصالی کارخانجات عمل آوری ارومیه و خوی
روند تغییرات تمام فاکتورهای شیمیایی در اکثر درجات و واریته ها در وقتهای مختلف از هم متفاوت هست که نشان دهنده توتون های مناطق مختلف می باشد.


انتقال صفت کروی و صافی ریشه چغندرهای لبوئی و علوفه ای به چغندرقند
میزان قند در تمام درجات توتون باسمای کارخانجات خوی نسبت به توتون باسمای کارخانه ارومیه بیشتر هست و این فاکتور در توتون واریته تیکلاک برعکس می باشد مقدار نیکوتین در اکثر نمونه ها بالاتر از 1% می باشد و مقدار اونها از تغییرات منظم پیروی نمی کند در میزان نیکوتین نمونه های کارخانه ارومیه در واریته باسما نسبت به توتون باسمای کارخانجات خوی بیشتر هست ولی توتون واریته تیکلاک روند تغییرات منظم نیست.


بررسی مزایای کاربرد نشاء کاری در مقایسه با کشت مستقیم بذر در زراعت پنبه
میانگین کلرور بالاتر از 1% هست که اندکی بالاست و خاکستر بیشتر نمونه ها بین 18%-16% برنامه دارند.


ارزیابی مقاومت ارقام در دست معرفی جو دیم نسبت به بیماری سفیدک پودری در گلخانه و مزرعه


ارزیابی مقاومت لاینهای امیدبخش برای معرفی جو دیم دربرابر بیماری اسکالد


72 out of 100 based on 37 user ratings 662 reviews

ارزیابی مقاومت لاینهای امید بخش برای معرفی جو و در برابر بیماری لکه نواری
بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد در دو رقم جو پیشرفته
ارزیابی تحمل به شوری ارقام و لاین های جو در منطقه گرم
تعیین غلظت های مناسب تنظیم کننده های رشد در ریزازدیاری خیار گلخانه ای
بررسی و تعیین برخی عوامل بازدارنده افزایش تولید عملکرد گندم آبی در استان ایلام
بررسی و مقایسه اثر الگوی کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت دانه ای در شمال خوزستان
بررسی اثرات تراکم الگوی کاشت بر روی عملکرد بذر شبدر برسیم
سیستم اتوماتیک نگهداری و انبار نمودن غلات و دانه های محصولات کشاورزی (در حد یک نمونه آموزشی به صورت ماکت)
بررسی عملکرد و ماده موثره گیاه نپتا پوگونوسپرما در شرایط مزرعه و طبیعت
بررسی و تحقیق چگونگی تاثیر ارتفاع و سرعت دورانی چرخ فلکه کمباین در میزان افت محصول گندم
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*