آزمایش مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای برنج در منطقه لنجان

بررسی سازگاری ارقام خللر در آزمایش بین المللی
بررسی سازگاری ارقام ماشک در آزمایش بین المللی
بررسی کشت توام گندم و ماشک به منظور بهره وری بیشتر اراضی دیم
بررسی اثرات تناوب زراعی بر روی صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی رقم کورال
تعیین مناسبترین نارنج کاشت دو رقم لوبیا سبز در کشت بهاره و پائیزه
بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام هندوانه تحت شرایط رطوبتی متفاوت (آبی و دیم)
بررسی اثر شوری بر عملکرد و کیفیت محصول و خصوصیات شوری ارقام هندوانه
بررسی اثرات تاریخ کشت بر عملکرد ارقام فلفل در بلوچستان
بررسی تاثیر روشهای مختلف پهنه زمین و کاشت برعملکرد و مواد آلی خاک آفات و علفهای هرز در تناوب ذرت گندم و شبدر بذری در خوزستان
ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های جو با محدودیت آبی
بررسی سازگاری و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام مختلف کلزا در زرقان
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام کلزا و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا در منطقه ارزوئیه
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*