بررسی ضایعات سیستمهای مختلف تبدیل برنج در کارخانه های شالیکوبی استان گیلان و ارائه راهکارهایی جهت تقلیل آن


بررسی ضایعات سیستمهای مختلف تبدیل برنج در کارخانه های شالیکوبی استان گیلان و ارائه راهکارهایی جهت تقلیل آن
بررسی های اولیه نشان می دهد که در سطح کارخانه های برنجکوبی هستان گیلان بیشترین % خرد مربوط به رقم سفید رود ( با میانگین 28%) می باشد .


تعیین مناسبترین نارنج کاشت دو رقم لوبیا سبز در کشت بهاره و پائیزه
سیستم تبدیل با گیشه (پوست کن نوع تیغه ای) در مقایسه با پوست کن غلطک پلاستیکی از % خرد بیشتری برخوردار هست .


بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام هندوانه تحت شرایط رطوبتی متفاوت (آبی و دیم)
بین کمترین و بیشترین سرعت خطی غلطکها، محور گیشه و کانگا اختلاف زیادی وجود دارد و هیچگونه معیاری برای تنظیم قسمتهای مختلف پوست کن و سفید کن در سطح کارخانه های مورد بازدید وجود نداشته هست.


بررسی اثر شوری بر عملکرد و کیفیت محصول و خصوصیات شوری ارقام هندوانه


بررسی اثرات تاریخ کشت بر عملکرد ارقام فلفل در بلوچستان


98 out of 100 based on 68 user ratings 818 reviews

بررسی تاثیر روشهای مختلف پهنه زمین و کاشت برعملکرد و مواد آلی خاک آفات و علفهای هرز در تناوب ذرت گندم و شبدر بذری در خوزستان
ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های جو با محدودیت آبی
بررسی سازگاری و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام مختلف کلزا در زرقان
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام کلزا و تاثیر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا در منطقه ارزوئیه
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم کلزا در مناطق سرد استان کرمان
بررسی اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر ارقام زودرس کلزا
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام زودرس کلزا در اراضی شالیزار گیلان
بررسی و تعیین مناسب ترین رقم و تاریخ کاشت کلزا در منطقه حاجی آباد هرمزگان
اثرات فاصله ردیف کاشت و میزان بذر بر رشد و عملکرد کلزای زمستانه رقم SLM 046
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*