معرفی ارقام جدید پنبه سپندوز 10 در مقایسه با رقم ورامین در مزارع زارعین

ارزیابی مقاومت لاینهای گندم دیم کاندید معرفی نسبت به نژادهای سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف کشور
ارزیابی مقاومت ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای
ارزیابی مقاومت گندم در دست معرفی مناطق دیم کشور نسبت به بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه ای و مزرعه با استفاده از سطح زیرمنحنی پیشرفت بیماری AUDP
بررسی اثر چین برداری و تاریخ کاشت بر روی عملکرد بذر و علوفه دو رقم شبدر برسیم در منطقه شهرکرد
بررسی تراکم کشت بر روی عملکرد کمی و کیفی 3 رقم ذرت سیلوئی در منطقه ورامین
بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزانهای متفاوت بذر بر روی عملکرد ارقام
regex to strip out image urls?
How to get the inverse of a regular expression?
How do you find all text up to the first character x on a line?
Regex to match URL
Beginner: Regular Expression for URL
regular expression to match six spaces followed by up to 31 alphanumerics
Regex to match a URL pattern for a htaccess file
Intelligencia.UrlRewriter rule help
String negation using regular expressions
What's Regular Expression for update Assembly build number in AssemblyInfo.cs file?
ایجاد واریته کمپوزیت از اکوتیپهای اسپرس
مطالعه اثر ترکیبات کاشت بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط اسپرس و لولیوم
بررسی اثرات تناوب زراعی و مدیریت استفاده از بقایای گندم بر عملکرد برخی از خصوصیات زراعی ذرت
بررسی و تعیین مناسبترین آزمایش کاشت در عملکرد دانه ذرت رقم تری وی کراس 647
بررسی و تعیین مناسبت ترین تاریخ کاشت و رقم جهت کشت زمستانه ذرت دانه ای
بررسی و تعیین مناسبترین تراکم کاشت لاین های خالص سورگوم علوفه ای
بررسی سازگاری واریته های سورگوم در آزمایش منطقه ای در آسیا
تعیین روابط بین اجزاء عملکرد با صفات مرفولوژیکی در لاینها و ارقام سورگوم دانه ای
بررسی و ارزیابی کمی و کیفی ارقام و واریته های سورگوم علوفه ای
بررسی و تعیین مناسب ترین تراکم کاشت ارقام امیدبخش سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی خوزستان
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای جدید
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در کشت تابستانه
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*