مقایسه عملکرد کنجد کرج 29 با ارقام رایج منطقه

بررسی و ارزیابی کمی و کیفی ارقام و واریته های سورگوم علوفه ای
بررسی و تعیین مناسب ترین تراکم کاشت ارقام امیدبخش سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی خوزستان
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای جدید
بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در کشت تابستانه
بررسی و مقایسه سیستم های کاشت Rase bed planting sistem و مرسوم در کشت دو گانه گندم- ذرت تحت تاثیر تیمارهای ازت و تراکم بوته
کشت و اهلی کردن 5 گونه گیاه داروئی در استان تهران
بررسی تاریخهای متفاوت بذرکاری کرفس همراه با آرایش کشت در زراعتهای بهاره و پائیزه
ارزیابی عملکرد سبزیجات ایرانی به روش کشت خطی همراه با تیمارهای مختلف کود ازته در کشت دوم (بعد از برداشت برنج)
بررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کاشت ارقام لوبیا سبز ورامین
بررسی اثرات تراکم روش کاشت و اندازه سیرچه های بذری بر عملکرد کمی و کیفی سیر همدان
بررسی اثر تاریخ مختلف کاشت بر ریزش گل و غلاف و پدیده اختلال در غلافبندی در تیپ های مختلف رشد سویا
اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کرچک سبز
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*