بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاینهای جو متحمل به شوری منطقه گرم

تاثیر مقادیر مختلف کود فسفره و بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو سهند در شرایط دیم شمال خراسان
بررسی اعماق مختلف کود و مقادیر بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام جو در شرایط دیم شمال خراسان
مقایسه روشهای مختلف خاک ورزی و کاشت بر روی عملکرد کلزا در شرایط دیم
تعیین مقادیر کود مورد نیاز جهت کشت آفتابگردان در شرایط دیم کرمانشاه
تعیین زمان بذرپاشی مناسب برای واریته های مختلف از گونه های براسیکا (برای هر گونه سه آزمایش جداگانه)
تاثیر تراکم (فاصله ردیف X فاصله بوته) بر عملکرد دانه و درصد روغن گلرنگ
بررسی در آزمایش بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد گندم نان در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته ماشک (Vicia dasycarpa) در شرایط دیم
بررسی اثرات فواصل خطوط کاشت و مقادیر بذر بر روی عملکرد کمی و کیفی علوفه ای قره یونجه (M.Sativa) در شرایط دیم
بررسی در آزمایش بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد ارقام گندم دوروم در شرایط دیم
مکانیزاسیون نخود دیم 1- مقایسه روشهای خاک ورزی و تاثیر آنها بر عملکرد
بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی و کاشت بر روی عملکرد گلرنگ در شرایط دیم
بررسی اثرات زمانهای مختلف کاربرد سولفات روی و تاریخ کاشت بر مقاومت به خشکی نخود
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*