بررسی اثر شرکت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و درصد خسارت یونجه و سرخرطومی ریشه یونجه

مقایسه تعدادی از ارقام امید بخش و جدید کلزا پس از برداشت برنج در شالیزار
جستجوی منابع مقاومت به بیماری پلاست در کلکسیون برنج
امکان القا مقاومت اکتسابی سیستمیک در گندم با استفاده از چند Immunomodulator طبیعی و مصنوعی در استان خوزستان
بررسی و ارزیابی ارقام و لاینهای برنج در آزمایش مشاهده ای
بررسی مشاهده ای ارقام و لاینهای مخصوص مناطق معتدل (IRTON)
برداشت مجدد برنج (‏‎Ratooning‎‏)
بررسی کشت و پرورش توام برنج و اردک در اراضی شالیزار و تاثیر آن بر کنترل علفهای هرز
اثر پیش بوجار کردن بر راندمان خشکاندن و تبدیل شلتوک
اثر درجه پویش (سفید کردن) برمیزان شکست ارقام مختلف برنج
برآورد میزان بانک بذر (Seed bank) جو دره (Hordeum spontaneum) درون خاک و قدرت جوانه زنی آن در اعماق مختلف شخم در شرایط کاربرد علفکشهای متعارف و بدون علفکش
بررسی اثرات فاصله خطوط کشت و تراکم بذر بر روی عملکرد نخود رقم ‏‎ILC-482‎‏در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف ماشک ‏‎(Vicia ervilia)‎‏ در شرایط دیم
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*