تعیین مناسبترین تاریخ کاشت دو رقم لوبیا سبز در کشت بهاره و پائیزه


تعیین مناسبترین تاریخ کاشت دو رقم لوبیا سبز در کشت بهاره و پائیزه
این آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات در پایه بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار به صورت کشت پائیزه اجرا شد.


بررسی مشاهده ای ارقام و لاینهای مخصوص مناطق معتدل (IRTON)
شرایط مورد بررسی شامل فاکتور اصلی (تاریخ کاشت) ‏‎b1=6/29‎‏، ‏‎b2=7/14‎‏، ‏‎b3=7/29‎‏ و فاکتور فرعی ( ارقام ) سانری ‏‎(A1)‎‏ و کانتاندر ‏‎(A2)‎‏ نتایج بدست آمده پس از یکسال در کشت پائیزه نشان داد که رقم سانری با متوسط عملکردی معادل 125/10 تن در هکتار نسبت به دیگر تیمارها برتری داشته هست.


برداشت مجدد برنج (‏‎Ratooning‎‏)


بررسی کشت و پرورش توام برنج و اردک در اراضی شالیزار و تاثیر آن بر کنترل علفهای هرز


74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews

اثر پیش بوجار کردن بر راندمان خشکاندن و تبدیل شلتوک
اثر درجه پویش (سفید کردن) برمیزان شکست ارقام مختلف برنج
برآورد میزان بانک بذر (Seed bank) جو دره (Hordeum spontaneum) درون خاک و قدرت جوانه زنی آن در اعماق مختلف شخم در شرایط کاربرد علفکشهای متعارف و بدون علفکش
بررسی اثرات فاصله خطوط کشت و تراکم بذر بر روی عملکرد نخود رقم ‏‎ILC-482‎‏در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف ماشک ‏‎(Vicia ervilia)‎‏ در شرایط دیم
بررسی مقاومت لاین های پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری سپتوریوز برگ
سازگاری لاینهای کیفی برنج در مناطق برنج خیز کشور ( ملی )
بررسی سازگاری و امکان کشت زعفران خوراکی در محوطه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
بررسی اثرات تراکم بذر و فرمول کودی بر روی عملکرد جو دیم رقم سهند
بررسی راندمان مزرعه در اراضی شالیزاری یکپارچه شده استان مازندران
اثر دو سیستم پرواربندی بر بازده پرواری نر گوسفند فراهانی
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*