مقایسه ارقام امیدبخش ماش با ارقام رایج منطقه


مقایسه ارقام امیدبخش ماش با ارقام رایج منطقه
عملکرد رقم NIM42 2680 کیلوگرم و برای رقم (NC1973A) برابر با 2050 کیلوگرم در هکتار بوده هست کلا ارقام مذکور بدلیل داشتن صفات مطلوب مورد توجه کشاورزان برنامه گرفته هست.


بررسی کشت و پرورش توام برنج و اردک در اراضی شالیزار و تاثیر آن بر کنترل علفهای هرز


اثر پیش بوجار کردن بر راندمان خشکاندن و تبدیل شلتوک


72 out of 100 based on 37 user ratings 962 reviews

اثر درجه پویش (سفید کردن) برمیزان شکست ارقام مختلف برنج
برآورد میزان بانک بذر (Seed bank) جو دره (Hordeum spontaneum) درون خاک و قدرت جوانه زنی آن در اعماق مختلف شخم در شرایط کاربرد علفکشهای متعارف و بدون علفکش
بررسی اثرات فاصله خطوط کشت و تراکم بذر بر روی عملکرد نخود رقم ‏‎ILC-482‎‏در شرایط دیم
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام مختلف ماشک ‏‎(Vicia ervilia)‎‏ در شرایط دیم
بررسی مقاومت لاین های پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری سپتوریوز برگ
سازگاری لاینهای کیفی برنج در مناطق برنج خیز کشور ( ملی )
بررسی سازگاری و امکان کشت زعفران خوراکی در محوطه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
بررسی اثرات تراکم بذر و فرمول کودی بر روی عملکرد جو دیم رقم سهند
بررسی راندمان مزرعه در اراضی شالیزاری یکپارچه شده استان مازندران
اثر دو سیستم پرواربندی بر بازده پرواری نر گوسفند فراهانی
تعریف چند شاخص بنیادی جدید در اندازه گیری مکانیزاسیون کشاوزی
بررسی اثرات محلولپاشی بر، منگنز و مس بر تشکیل جوانه گل، کیفیت، و قابلیت انباری سیب رقم گلدن اسموتی روی دو پایه، M9 و B9
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*