معرفی هیبریدهای ذرت زودرس 301 ‏‎‏‎KSG‎‏‎‏ در فوق العاده زودرس 108‏‎KSC‎‏ به منظور تولید دانه در کشت دوم بعد از برداشت


معرفی هیبریدهای ذرت زودرس 301 ‏‎‏‎KSG‎‏‎‏ در فوق العاده زودرس 108‏‎KSC‎‏ به منظور تولید دانه در کشت دوم بعد از برداشت
عملکرد رقم 108 KSC با تراکم نود پنج هزار بوته در هکتار و عملکرد رقم 301 KSC با تراکم 85000 بوته در هکتار برابر 5905 کیلوگرم در هکتار بود.


بررسی تاثیر کشت دوم در توازن پتاسیم در شالیزار


مطالعه مقدماتی تاثیر کشت دوم بر روی جمعیت انبوهی آفات
نمایه ها:


78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews

بررسی تاثیر کشت نخود فرنگی و باقلا در صرفه جویی کود ازته برای برنج
بررسی واکنش ارقام و لاین های امیدبخش برنج به کرم ساقه خوار برنج
بررسی صفات کمی و کیفی لاینهای گندم دابل هاپلوئید زمستانه و نیمه زمستانه در آزمایشات مقایسه عملکرد و تکراردار
بررسی برگ ریز فینش بر روی پنبه
بررسی اثر متقابل ژنوتیپ X محیط و سازگاری ارقام برنج متحمل به سرما در یاسوج
بررسی مقاومت تعدادی از ارقام و لاینهای امیدبخش برنج نسبت به بیماری بلاست در منطقه گرمسیری
اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر پوسیدگی ریشه چغندرقند
بررسی ارقام و لاینهای برنج در آزمایشهای مقایسه عملکرد
جمع آوری و ارزیابی ارقام زیتون و احداث باغ کلکسیون در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان
بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام زیتون کنسرو در استان فارس در شرایط دیم و آبی
بررسی اثرات برخی از جنبه های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی ارقام مختلف ذرت ، عوامل محیطی ( درجه حرارت و رطوبت ) و عناصر غذایی ( میکرو المنت ها و ماک
بررسی مقاومت گندم به خشکی
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*