اثر تراکم خاک در حین کاشت و روش سله شکنی بر سبز شدن پنبه


اثر تراکم خاک در حین کاشت و روش سله شکنی بر سبز شدن پنبه
به منظور بررسی و امکان کشت مکانیزه پنبه، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی کبوتر آباد اصفهان در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی به اجرا در آمد، فاکتورهای آزمایش شامل ماشینهای کاشت و روش سله شکنی بودند فاکتور اول شامل ماشین های مختلف کاشت به ترتیب: ردیف کار بذر سازان با چرخ فشار صاف و شیار بازکن کفشکی، ردیف کار جاندیر ‏‎T71‎‏ با چرخ فشار لاستیکی و شیار بازکن دو بشقابی، خطی کار دانمارکی بدون چرخ فشار و شیار بازکن بشقابی و روشهای سله شکنی و عدم سله شکنی به عنوان فاکتور دوم در 4 سطح شامل سه شکن ستاره ای غلطان، سله شکن قالب توری و عدم سله شکن در دو عمق 3 و 5 سانتیمتر کاشت بودند.


بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام زیتون کنسرو در استان فارس در شرایط دیم و آبی
نتایج نشان داد در ردیف کار ‏‎T71‎‏ و خطی کار دانمارکی به علت بوجود آمدن ترکهایی که در محل خطوط کاشت سپس اولین آبیاری گیاهچه های جوانه زده قادر به سبز شدن بودند و نیاز به سله شکنی نمی باشد.


بررسی اثرات برخی از جنبه های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی ارقام مختلف ذرت ، عوامل محیطی ( درجه حرارت و رطوبت ) و عناصر غذایی ( میکرو المنت ها و ماک


بررسی مقاومت گندم به خشکی


66 out of 100 based on 51 user ratings 1076 reviews

بررسی مناسبترین الگوی کاشت سویا بعد از برداشت جو در استان لرستان
مقایسه عملکرد کشت سیب زمینی عمیق کار با کشت سنتی محلی دماوند
بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای 704 ‏‎SC‎‏ در منطقه شیروان
بررسی سازگاری پایه های زراعی و وحشی
بررسی ویژگی های کشت تا برداشت خاکشیر و اثر تراکم بذر بر میزان عملکرد آن در استان کرمانشاه
بررس اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و بعضی خصوصیات زراعی سویا (رقم ویلیامز )در منطقه آستارا
تعیین اثر تراکم کشت در برخی صفات فنولوژیک و مرفولوژیک در ارقام عدس در منطقه اردبیل
ارزیابی سازگاری ارقام مختلف لوبیا چیتی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت آن در شرایط آب و هوایی اردبیل
اثرات نور و کارآیی جذب تشعشع بر عملکرد و ارزش تکنولوژیکی چغندر قند زمستانه
بررسی تاثیر تراکم بوته بر ارتفاع برداشت علوفه سبز بر روی روند رشد عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه تریتیکاله در شرایط آب و هوایی اهواز
بررسی اثرات تراکم و دفعات مختلف وجین علف های هرز بر رشد و عملکرد دانه ذرت ‏‎S.C.704‎‏ در شرایط محیطی کوهدشت لرستان
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*