بررسی میزان عملکرد، سازگاری و عمر انباری 8 کولتیوار انگور رومیزی وارداتی از ترکمنستان و مقایسه آنها با رقمهای انگور رومیزی

کشت برنج به روش راتون و اثر مقادیر مختلف کود فسفات آمونیوم و ارتفاع برداشت در افزایش محصول برنج
بررسی روشهای کاشت بر روی بسترهای پشته ای دائم و غیر دائم و مقایسه آن با روش مرسوم در تناوب گندم و ذرت
بررسی و مقایسه عملکرد نیمه نهایی هیبریدهای ذرت سلولی
بررسی تاثیر روشهای کاشت ( کرتی و جوی و پشته ای )بر مقدار آب مصرفی در سیستم های کاشت مستقیم و نشایی پنبه در اصفهان
ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی ارقام روسی آفتابگردان
تعیین مناسب ترین رقم کلزا نسبت به شوری آب آبیاری
بررسی مقدماتی عملکرد لاینهای گندم نان در شرایط کم آبیاری
بررسی صفات کمی ارقام و لاینهای پیشرفته جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت و ارزیابی منطقه معتدل
بررسی صفات کمی ارقام و لاینهای جو متحمل به شوری در آزمایشات مقایسه عملکرد
تاثیر روشهای آبیاری فارو و مقادیر آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت
اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاینهای جدید گلرنگ جدا شده از توده بومی استان اصفهان
Regex get lines that haven't a word
Convert a char to upper case using regular expressions (EditPad Pro)
How to enclose text patterns within xml elements, except when it is already inside a certain xml element?
RegEx for Spanish alphabets in ColdFusion 8
regex with negative matching (ie, find string that _doesn't_ match regex)
When to use parser-generator, when is regex is enough?
Regular Expression for nested tags (Wikimedia content)
Safe rm -rf function in shell script
Using sed and grep to search and replace
Non greedy LookAhead
*